Download flash om de video te bekijken.

Voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van Budget-Sms. Budget-sms is onderdeel van BizzSms. Deze overeenkomst wordt dan ook aangegaan met BizzSms.

1. Definities
 • 1.1 BizzSMS: BizzSMS, gevestigd te Goirle, Grobbendonckpark 31. Ingeschreven bij de KVK Tilburg onder nummer 18084327
 • 1.2 Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van BizzSMS wordt gesloten.
 • 1.3 Diensten en producten van BizzSMS: de diensten van BizzSMS met de daarbij horende webomgeving.
 • 1.4 Webomgeving: de internetsite van BizzSMS die door de contractant gebruikt kan worden om e-mail en sms berichten te verzenden.
 • 1.5 Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen tussen BizzSMS en de Contractant op grond waarvan BizzSMS toegang tot de webomgeving levert en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Toepasselijkheid
 • 2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst met betrekking tot de webomgeving van BizzSMS.
 • 2.2 Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor BizzSMS niet bindend en niet van toepassing.

3 Webomgeving BizzSMS
 • 3.1 BizzSMS levert toegang tot de Webomgeving waarmee gebruik gemaakt kan worden van alle functionaliteiten van de webomgeving. Deze functionaliteiten omvatten tenminste het in bulk versturen van E-mail- en SMS berichten.
 • 3.2 Het gebruik van de webomgeving van BizzSms is kosteloos.
 • 3.3. De contractant betaalt per credit. Met elke credit kan 1 sms bericht verzonden worden.
 • 3.4 BizzSMS brengt wijzigingen aan naar het systeem, welke naar inzicht van BizzSMS de werking van het systeem zullen optimaliseren. Wijzigingen worden over alle klanten doorgevoerd. De contractant gaat ermee akkoord dat dergelijke systeemwijzigingen onaangekondigd doorgevoerd mogen worden en de werking van het systeem kunnen doen wijzigen. De contractant kan hier echter geen bezwaar tegen aantekenen.
 • 3.5 BizzSms zal zich ten alle tijden inspannen om de webomgeving naar behoren te laten functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de dienst. BizzSMS geeft echter geen enkele garantie terzake.
 • 3.6 BizzSMS kan geen garantie bieden dat de sms berichten en/of e-mail berichten door de geadresseerde ontvangen worden gezien BizzSMS hiervoor afhankelijk is van derde partijen. BizzSMS kan hier op geen manier verantwoordelijk voor gesteld worden.
 • 3.7 Er wordt bij het gebruik van de webomgeving gebruik gemaakt van een ďFair Use PolicyĒ. Dit houdt in dat de hoeveelheid verkeer van e-mail en sms berichten en de hoeveelheid dataopslag acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee gebruik van een gemiddelde gebruiker. Dit is ter bepaling door BizzSMS. Indien de gebruiker exceptioneel verbruik vertoond zal BizzSMS de contractant hiervan op de hoogte stellen en in de gelegenheid stellen een toeslag te betalen. Indien de contractant hiermee niet akkoord gaat zal de contractant 12 uur de gelegenheid krijgen om de gegevens te downloaden. BizzSMS is gerechtigd zonder melding de gebruikersaccount van de contractant te verwijderen. Nimmer kan hierdoor enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • 3.8 De klant mag gebruik maken van de standaard geleverde onderdelen van de webomgeving. Wanneer de klant extra functionaliteiten hieraan toe wil voegen zal dit in een aparte verstrekte opdracht gebeuren, wordt dit in een aparte overeenkomst vastgelegd.
 • 3.9 BizzSMS staat het versturen van ongevraagde e-mail en sms niet toe (SPAMMEN). Mocht BizzSMS klachten ontvangen over spammen van de contractant zal BizzSMS zonder vorm van bericht de geleverde dienst onbeperkt opschorten, en eventueel de bestanden van de contractant van de systemen van BizzSMS verwijderen.

4. Aanvang van de overeenkomst
 • 4.1 Bij het inschrijven voor de webomgeving van BizzSms treed deze overeenkomst in werking.
 • 4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beŽindiging
 • 5.1 BizzSMS kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BizzSMS niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 • 5.2 BizzSMS heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien contractant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • 5.3 BizzSMS heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving ofwel wanneer de contractant misbruik maakt van de webomgeving naar boordeling van BizzSMS.
 • 5.4 Bij het beŽindigen van de overeenkomst zullen alle gegevens van de contractant van onze servers worden verwijderd, inclusief het bijbehorende sms tegoed. Eventuele kosten sms-tegoeden zullen niet terug gestort worden.
 • 5.5 BizzSms mag een gebruikersaccount inclusief de daarbij horende gegevens en credits verwijderen indien daar naar eigen inzicht een grond voor is.

6. Prijs en betaling
 • 6.1 Alle door BizzSMS afgegeven, vermelde en/of overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen is.
 • 6.2 Betaling gebeurd uitsluitend digitaal. Credits worden pas na ontvangst van de betaling toegevoegd.
 • 6.3 Facturen worden uitsluitend digitaal verzonden tenzij anders overeengekomen met de contractant.
 • 6.4 BizzSMS is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Gebruiker verklaart zich bij acceptatie van deze overeenkomst uitdrukkelijk met eventuele prijswijzigingen akkoord gaan.

7. Eigendomsvoorbehoud
 • 7.1 Het door BizzSMS vervaardigde materiaal en de webomgeving is en blijft eigendom van BizzSMS.

8 Aansprakelijkheid
 • 8.1 BizzSMS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar BizzSMS weinig of geen invloed op kan uitoefenen BizzSMS kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met BizzSMS.
 • 8.2 Contractant vrijwaart BizzSMS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten door BizzSMS.
 • 8.3 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. BizzSMS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. BizzSMS is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • 8.4 Contractant is aansprakelijk voor alle schade die BizzSMS mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 • 8.5 Opdrachtgever vrijwaart BizzSMS voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van BizzSMS .
 • 8.6 Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan BizzSMS. Als contractant dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die BizzSMS als gevolg daarvan lijdt.
 • 8.7 BizzSMS is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet bereikbaar zijn van de webomgeving.
 • 8.8 BizzSMS is op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het verlies van elke vorm van data van de contractant binnen de webomgeving.

9. Overmacht
 • 9.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • 9.2 BizzSMS is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

10 Toepasselijk recht
 • 10.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
 • 10.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Direct gratis starten

Bedrijfsnaam
E-mail:
Gebruikersnaam: